ZASTOSOWANIE PŁYT PREFABRYKOWANYCH

  • nawierzchnie dróg i lotnisk
  • zatoki przystanków autobusowych
  • wloty skrzyżowań z dużym udziałem ruchu ciężarowego

Technologia ma na celu wymianę zdegradowanych płyt betonowych nawierzchni komunikacyjnych i zastąpienie ich elementami prefabrykowanymi. W zależności od lokalnych wymagań, wykonywany jest indywidualny projekt płyty nawierzchniowej prefabrykowanej OAT, która zostaje wyprodukowana w zakładzie prefabrykacji.

Płyta prefabrykowana może być wyposażona w dodatkowe elementy, np.: kanały kablowe, studzienki rewizyjne, otwory pod lampy sygnalizacyjne itp.

Prefabrykat po zamontowaniu współpracuje z istniejącą nawierzchnią za pośrednictwem dybli i kotew.

Prefabrykaty stosowane są w miejscach, gdzie natężenie oraz wymogi bezpieczeństwa ruchu drogowego (lotniczego) lub inne lokalne warunki techniczne i technologiczne, bardzo ograniczają czas przeznaczony na wykonanie remontu.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE:
Droga krajowa DK50 odc. obwodnicy Młodzieszyna – 2,4 km
  • Wykonanie robót polegających na naprawie nawierzchni z betonu cementowego drogi krajowej nr 50 na odcinku obwodnicy Młodzieszyna w województwie mazowieckim wraz z badaniami technicznymi (2019).
Autostrada A4
  • Autostrada A4 PPO Balice – remont płyt w technologii prefabrykatów (2020).