Tuesday, 26 January 2021

Thoroughfare
Special
Engineering

beton_1
oat grupa pl zielen

Drogi kołowe, Drogi żelazne, Mosty

REMONT NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH POPRZEZ NAPRAWĘ SPĘKAŃ
 • poszerzanie spękań za pomocą frezowania lub oczyszczanie i rozgrzanie spękania gorącym powietrzem pod ciśnieniem 0,6 MPa
 • wypełnianie szczelin asfaltowo- kauczukową masą zalewową
 • posypanie masy drobnym grysem bazaltowym
 • przywrócenie ruchu możliwe już po upływie 15 minut od zalewania
WYMIANA WYPEŁNIENIA DYLATACJI W NAWIERZCHNIACH BETONOWYCH
 • usuwanie starej masy zalewowej za pomocą frezy palcowej
 • oczyszczanie dylatacji za pomocą szczotki mechanicznej a w razie potrzeby poprawianie kształtu przekroju poprzeczną tarczą diamentową
 • zagruntowanie krawędzi bocznych szczeliny i wypełnienie kauczukowo-asfaltową masą zalewową
WYCINANIE SZCZELIN W NOWYCH NAWIERZCHNIACH BETONOWYCH I ICH USZCZELNIANIE
 • wykonanie pierwszego cięcia po 8-24 godzinach od ułożenia betonu
 • poszerzenie szczelin do wymiarów zgodnych z projektowanymi po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie
 • fazowanie krawędzi szczelin pod kątem 45°
 • wypełnianie szczelin po przez układanie profilów z nienasyconego kauczuku etylenowopropylenowego za pomocą opatentowanej przez OAT rozkładarki i sklejanie w miejscach skrzyżowań
NAPRAWA NAWIERZCHNIACH BETONOWYCH
 • wycięcie i wykucie uszkodzonych miejsc
 • wyczyszczenie i zagruntowanie
 • wypełnienie masą typu PCC lub na bazie żywic syntetycznych
WYMIANA CAŁYCH PŁYT BETONOWYCH W CIĄGU 6 GODZIN
 • usunięcie starych płyt poprzez pocięcie i podniesienie za pomocą dźwigu
 • oczyszczanie, zadyblowanie i zakotwienienie reperowanych miejsc
 • wypełnianie szybkosprawną mieszanką betonową
 • zagęszczenie poprzez wibrowanie
 • dopuszczenie do ruchu po 6 godzinach od rozpoczęcia prac
USZCZELNIENIA PRZYSZYNOWE
 • Uszczelnienia przyszynowe istniejących oraz nowobudowanych torowisk tramwajowych
DORADZTWO
 

PrintEmail

Posadzki - paleta usług

 

 1. naprawa zniszczonych nawierzchni z żywic ( epoksydowych, poliuretanowych, polimetakrylowych),
 2. aplikacja nawierzchni z żywic ( epoksydowych, poliuretanowych, polimetakrylowych) na nowym podłożu betonowym,
 3. naprawa podłoża betonowego i reprofilacja spadków za pomocą systemu żywic,
 4. iniekcja rys i spękań płyt betonowych,
 5. klamrowanie lub kotwienie diagonalne spękanych płyt betonowych,
 6. izolacja ścian i podłóg w pomieszczeniach mokrych,
 7. aplikacja membran wodoszczelnych na konstrukcjach betonowych,
 8. reprofilacja i uszczelnianie szczelin skuczowych i dylatacyjnych,
 9. uszczelnianie obwodowe odwodnień liniowych i kratek sciekowych,
 10. aplikacja oznakowania poziomego na posadzkach magazynowych i parkingowych.

PrintEmail

Posadzki - przykładowe realizacje

OAT wykonuje i naprawia posadzki:

 • epoksydowe, poliuretanowe i metakrylowe  gładkie i szorstkie o grubości  od 0,7mm do 5,0mm,
 • epoksydowe i poliuretanowe cienkopowłokowe o grubości  do  0,7mm.

Wykorzystywane są wyłącznie materiały i systemy dające gwarancję wysokiej jakości i długoletniej użyteczności technicznej i ekonomicznej.

Zakres prowadzonych robót obejmuje najczęściej:

 1. wykonanie posadzek żywicznych w garażach podziemnych i naziemnych,

 2. wykonanie posadzek żywicznych przemysłowych w halach produkcyjnych i magazynowych,

 3. wykonanie i naprawę szczelin dylatacyjnych,

 4. naprawę spękań i uszczelnienie płyt betonowych,

 5. uszczelnienia obwodowe systemu odwodnienia,

 6. wykonanie wyobleń na styku ściana - posadzka.

park_odnowiony_aktyn.png
img_6826_gotowa_gamet_torun.png

Pracami kieruje kierownik Działu Posadzek Przemysłowych OAT Sp. z o.o. mgr inż. Zdzisław Szal, chemik z dwudziestoletnim doświadczeniem. Możecie Państwo liczyć na jego doradztwo, wnikliwą kontrolę, stały nadzór, oraz kontakt pod numerem telefonu 0 607 351 414.

nastepne_operacje_013.png
pos_epoksyd_zasypywana.png pos_epoksyd_wirkowa_zacierana.png nastepne_operacje_002.png

 

Zamawiane w OAT prace najczęściej są wykonywane w oparciu o ocenę techniczną, ekspertyzę lub dokumentację techniczną.

Przed złożeniem oferty wykonywana jest analiza stanu istniejącego. Tego rodzaju dokumentacja jest często opracowywana przez samo OAT na życzenie Klienta i na jej podstawie ustalany jest zakres niezbędnych prac.

 

PRZYKŁADY

Ocena techniczna

Obejmuje m.in.:

 1. badania cech posadzki i betonu,
 2. przegląd szczelin dylatacyjnych,
 3. przegląd systemu odwodnienia,
 4. inwentaryzację uszkodzeń,
 5. ocenę rodzaju i wielkości obciążeń mechanicznych (komunikacyjnych),
 6. ocenę rodzaju i wielkości obciążeń chemicznych i termicznych.

Ekspertyza

Wykonywana w uzasadnionych przypadkach, zawiera najczęściej:

 1. opis aktualnego stanu obiektu,
 2. zdefiniowanie problemu,
 3. przyczyny wystąpienia stwierdzonych wad,
 4. proponowany sposób naprawy,
 5. wnioski, istotne uwagi.

Dokumentacja projektowa

Jest podstawą prac w przypadku nowych obiektów i obejmuje zazwyczaj:

 1. projekt architektoniczno-budowlany,
 2. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
 3. przedmiar oraz kosztorys inwestorski.

Przykładowe systemy posadzek

Stosowane przez OAT materiały posiadają wszelkie niezbędne dopuszczenia, uprawniające do ich stosowania i obrotu na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Efektywna i dobrze zorganizowana praca sprawia, że oferta OAT jest profesjonalna oraz dostosowana technicznie i technologicznie do potrzeb i wymagań Klienta.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt z pracownikami naszej firmy.

 

Posadzka parkingowa grubość  0,7mm ÷ 2,0mm

aktyn_005.png

Posadzka przemysłowa grubość  2,0mm ÷ 5,0mm

aktyn_006.png

Posadzka cienkopowłokowa (malowana) grubość do 0,7 mm

pos_bet_zatarta_na_gladko_z_warstwa_malarska.png

 


KARTA KATALOGOWA - POSADZKA PARKINGOWA EPOKSYDOWA LUB EPOKSYDOWO-POLIURETANOWA

img_1196_park_odnowiony_aktyn.png img_1194_parking_odnowiony_aktyn.png
Posadzka epoksydowa gładka
grubość 0,7mm
Posadzka epoksydowo-poliuretanowa
grubość 2,0mm

 

Warstwowy system do zabezpieczenia betonów oparty na bazie żywic epoksydowych i poliuretanowych, dający powłokę o grubości 0,7mm ÷ 2,0mm.

Posadzki wykonywane są z materiałów takich firm jak:  TechniART,  Spolchemie, Tikkurila, Sika, Novol, Schomburg, Flowcrete, i inne.

Zastosowanie

System ma zastosowanie w pomieszczeniach o małym i średnim ruchu pieszym i kołowym. Może być stosowany w halach i pomieszczeniach produkcyjnych, garażach podziemnych, korytarzach i innych pomieszczeniach o podobnym przeznaczeniu. Stosowany może być na stare i nowe podłoże betonowe.

Opis

System ten polega na właściwym przygotowaniu powierzchni, uzupełnieniu braków i naprawieniu starego podłoża. Wszelkie ubytki są likwidowane, a zanieczyszczenia usuwane.

Na oczyszczoną i wyrównaną powierzchnię nakładana jest pierwsza warstwa gruntująco-wzmacniającą. Dzieki tej warstwie następuje chemiczne związanie i utwardzenie powierzchni, oraz zapewnienie właściwej adhezji do warstwy zewnętrznej.

Opcjonalnie przy pogrubieniu systemu układa się warstwę pośrednią składającą się z żywicy epoksydowej wypełnionej piaskiem kwarcowym.

Warstwa zewnętrzna - kolorowa - daje równą i połyskliwą powłokę gładką lub szorstką. W przypadku wersji przeciwpoślizgowej powierzchnia będzie szorstka.

 

System zapewnia krótkie terminy realizacji, estetykę powierzchni, łatwe utrzymanie czystości (przy zastosowaniu odpowiednich detergentów i maszyn myjących), dobrą odporność na ścieranie oraz trwałość i odporność chemiczną na sól, samochodowe płyny eksploatacyjne, częste zmywanie wodą pod ciśnieniem.

 

Dane techniczne

 • wytrzymałość na ściskanie                               70 ÷ 80 [MPa]
 • wytrzymałość na zginanie                                 50 ÷ 70 [MPa]
 • wytrzymałość na rozciąganie                           30 ÷ 40 [MPa]
 • udarowość                                                        7 ÷ 8     [kJ/m2]
 • zakres temperatur eksploatacji                      -20 ÷ +70 [oC]

KARTA KATALOGOWA - POSADZKA PRZEMYSŁOWA EPOKSYDOWA, POLIURETANOWA LUB METAKRYLOWA

 

img_3425.png aktyn_006.png
Posadzka epoksydowa wylewana
gr.  2,0 ÷ 5,0 mm
Posadzka epoksydowa szorstka
gr. 2,0 ÷ 5,0 mm

Posadzka  o grubości 2,0÷5,0mm. Wielowarstwowy system do zabezpieczenia betonu na bazie żywic epoksydowych, poliuretanowych lub metakrylowych. Bardzo popularna i często wykonywana posadzka w kilku wersjach, np. szorstkie, tzw. ?kamienny dywan\\\", lub  gładkie wylewane.

Posadzki wykonywane są z materiałów takich firm jak : Spolchemie, TechniART, Tikkurila, Sika, Flowcrete, Schomburg,  Petro International  i in.

Zastosowanie

System ma zastosowanie w halach, pomieszczeniach produkcyjnych o dużym natężeniu ruchu kołowego, a także w garażach, magazynach, mleczarniach, browarach, łaźniach, chłodniach oczyszczalniach ścieków itp.

Opis

System zapewnia wykonanie posadzki wg uzgodnionego koloru na betonie starym i zniszczonym lub nowym. Daje posadzkę równą o jednorodnej barwie i założonej szorstkości.

System polega na ułożeniu kilku warstw różnych komponentów w zależności od typu posadzki i stanu betonu.

Przykładowy zestaw warstw przedstawia się następująco:

Warstwa pierwsza gruntująco-szpachlująca wyrównuje i wzmacnia podłoże poprzez chemiczne i fizyczne wiązanie z podkładem betonowym.

Warstwa druga oparta na bazie żywicy wypełnionej składnikami mineralnymi, zapewnia odpowiednią wytrzymałość, żądaną grubość i właściwe parametry techniczne posadzki.

Warstwa trzecia zapewnia równą powierzchnię a także właściwą estetykę i kolorystykę.

Warstwa czwarta (opcja) Lakier PU -  zapewnia dodatkowe walory estetyczne odporność na promieniowanie UV.

 

System zapewnia krótkie terminy realizacji, estetykę powierzchni, łatwe utrzymanie czystości (przy zastosowaniu odpowiednich detergentów i maszyn myjących), dobrą odporność na ścieranie oraz trwałość i chemoodporność.

 

Dane techniczne

 • wytrzymałość na ściskanie                               70 ÷ 80 [MPa]
 • wytrzymałość na zginanie                                 50 ÷ 70 [MPa]
 • wytrzymałość na rozciąganie                            30 ÷ 40 [MPa]
 • udarowość                                                           7 ÷ 8. [KJ/m2]
 • zakres temperatur eksploatacji                          -30 ÷ +70oC
 • dopuszczalny ruch pieszy                    po 36 godz. (przy temp.+20oC)
 • pełne obciążenie                                   po 7 dniach (przy temp.+20oC)

KARTA KATALOGOWA - POSADZKA CIENKOPOWŁOKOWA NA BAZIE MATERIAŁÓW WODOROZCIEŃCZALNYCH

 

pos_epoxyd_wodoroz.png pos_bet_zatarta_na_gladko_z_warstwa_malarska.png
Posadzka epoksydowa wodorozcieńczalna Posadzka epoksydowa wodorozcieńczalna

 

System oparty na bazie  wodnych roztworów lub emulsji żywic dających powłokę o grubości do 0,7mm

Posadzki tego typu wykonywane są z materiałów takich firm jak: Sika, Schomburg, TechniART, Spolchemie, Tikkurila, Flowcrete i inne.

 

Zastosowanie

System ma zastosowanie do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych, doskonale sprawdza się we wszelkiego rodzaju budynkach, gdzie powłoka musi być jednocześnie trwała, estetyczna, odporna mechanicznie i chemicznie, oraz pozbawiona szkodliwych rozcieńczalników uwalnianych w procesie aplikacji. System znajduje zastosowanie w szkołach, bankach, supermarketach, szpitalach, halach produkcyjnych i magazynowych a także garażach i na parkingach, szczególnie w pomieszczeniach źle wentylowanych.

Opis

Jest to system oparty na bazie roztworów lub emulsji wodnych żywic epoksydowych lub poliuretanowych. Po utwardzeniu jest odporny na zmywanie wodą z detergentami. Odznacza się dość dużą wytrzymałością i odpornością na ścieranie, krótkotrwałe oddziaływanie produktów chemicznych, a także działanie czynników atmosferycznych (częste zmiany pogody). System może być stosowany na beton, asfalt, podłoża bitumiczne (po uprzednim zbadaniu poziomu ich jakości), a także na wszystkie stare farby o wystarczającej przyczepności z wyjątkiem farb ftalowych.

 

Dane techniczne

 • powierzchnia                                                   mat, półmat, połysk
 • zakres temperatur eksploatacji                       - 20 ÷ + 50 °C
 • wytrzymałość na ściskanie                              dobra
 • wytrzymałość na uderzenia                             dobra
 • wytrzymałość na ścieranie                              dobra

 

PrintEmail

Przecinanie nawierzchni betonowych i asfaltowych

 • Przecinanie nawierzchni do głębokości 60 cm za pomocą urządzeń o mocy od 10 do 100 KW
 • Dzięki bogatemu parkowi maszyn możliwe są do wykonania zlecenia każdej wielkości i w najkrótszych czasach realizacji
 • Stosowane są urządzenia o niskim poziomie natężenia hałasu, produkujące niewielkie ilości odpadów, o dokładnym prowadzeniu nacięcia o zadanej głębokości
 • Czyste krawędzie nacięć dzięki zastosowaniu tarcz diamentowych
 • Nacięcia ukośne pod dowolnym kątem
 • Poziome nacinanie krawężnikowych, mostowych i innych płyt betonowych
 • Nacinanie pętli indukcyjnych w systemach sterowania pojazdami po śladzie oraz w sygnalizacjach świetlnych
 • W obszarach High-Tech nacinanie szczelin przy pomocy maszyn sterowanych laserem


PrintEmail

More Articles ...

FaLang translation system by Faboba

OAT Sp. z o.o.
ul. Szeligowska 11, 05-850 Szeligi
tel.: +48 22 7224403, +48 22 4659718, fax: +48 22 7210803, E-Mail: oat(at)oat.pl